Βασίλειος Καλόγηρος, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στον Νομό Τρικάλων […]πλήρης τίτλος:

Βασίλειος Καλόγηρος, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στον Νομό Τρικάλων: από την Απελευθέρωση ως το τέλος του 1949, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2017

==
 βλ. την περίληψη εδώ και την εργασία εδώ

Δημήτρης Θρασυβούλου, Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο [...]


πλήρης τίτλος:

Δημήτρης Θρασυβούλου, «Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο. Το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου», στο  Πολυμέλης Βόγλης κ.ά. (επιμ.), Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 87-109

Ανδρέας Αθανασιάδης, […] στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο της «εαμοκρατίας» […]πλήρης τίτλος:

Ανδρέας Αθανασιάδης, Όψεις της πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο της «εαμοκρατίας», Νοέμβριος 1944 – Μάρτιος 1945, μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2017

===
βλ. την εργασία εδώ

Τάσος Κωστόπουλος, Η Λευκή Τρομοκρατίαπλήρης τίτλος:

Τάσος Κωστόπουλος, «Η Λευκή Τρομοκρατία», στο Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 13ος, Δομή, Αθήνα 2006, σ. 557-585

==
βλ. το άρθρο εδώ

Spyridon Plakoudas, Greek Civil War: Strategy, Counterinsurgency and the Monarchyπλήρης τίτλος:
Spyridon Plakoudas, The Greek Civil War: Strategy, Counterinsurgency and the Monarchy, I.B. Tauris, London – New York 2017
===

The Greek Civil War (1946-1949) was one of the few instances in the post-World War II era of a clear-cut and permanent victory by right-wing government forces over an insurgent communist movement. Spyridon Plakoudas here explores the factors which ultimately caused the downfall of the communist insurgency in Greece which had, at some points, seemed undefeatable. He questions whether the guerrilla movement fell victim to the feud between Stalin and Tito or whether the significant British and, above all, American aid in fact rescued the Greek monarchist regime from collapse. Plakoudas explores the strategies adopted by government forces in order to counter the communist insurgency, how external and internal actors influenced these policies and when, how and why these policies achieved success. Featuring previously unseen sources and documents, this book reveals the strategy and tactics of the monarchist regime.
===
βλ. περισσότερα academia-Dr_Plakoudas και amazon

Andre Gerolymatos, The International Civil War: Greece, 1943-1949πλήρης τίτλος:

Andre Gerolymatos, The International Civil War: Greece, 1943-1949, Yale University Press, New Haven & London 2017

 

===
An authoritative history of the Greek Civil War and its profound influence on American foreign policy and the post-Second World War period In his comprehensive history Andre Gerolymatos demonstrates how the Greek Civil War played a pivotal role in the shaping of policy and politics in post-Second World War Europe and America and was a key starting point of the Cold War. Based in part on recently declassified documents from Greece, the United States, and the British Intelligence Services, this masterful study sheds new light on the aftershocks that have rocked Greece in the seven decades following the end of the bitter hostilities.
===
βλ. περισσότερα amazon