Ανδρέας Αθανασιάδης – Ηλίας Γρούιος, […] Η περίπτωση της οργάνωσης «Ήλιντεν»
πλήρης τίτλος:

Ανδρέας ΑθανασιάδηςΗλίας Γρούιος, Σλαβομακεδόνες πρόσφυγες από την ελληνική Μακεδονία στην Ανατολική Ευρώπη 1949-1956. Η περίπτωση της οργάνωσης «Ήλιντεν», μεταπτυχιακή (δευτερεύουσα) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2016

===

 βλ. την εργασία  εδώ

Ανδρέας Αθανασιάδης, Πρόσφυγες και Αριστερά στη Μακεδονία. Από την εγκατάσταση έως τον εμφύλιο. […]πλήρης τίτλος:

Ανδρέας Αθανασιάδης, Πρόσφυγες και Αριστερά στη Μακεδονία. Από την εγκατάσταση έως τον εμφύλιο. Μία προσέγγιση, μεταπτυχιακή (δευτερεύουσα) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2016

===
βλ. την εργασία εδώ

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αντίκτυπος του Μακεδονικού Ζητήματος στην Κύπρο στα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου […]»πλήρης τίτλος:

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αντίκτυπος του Μακεδονικού Ζητήματος στην Κύπρο στα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου και οι επιπτώσεις του στο κυπριακό ενωτικό ζήτημα», στο Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXV, Λευκωσία 1999, σ. 263-283

Flora Tsilaga, The UNRRA mission to Greece […]October 1944 - June 1947πλήρης τίτλος:

Flora Tsilaga, The UNRRA mission to Greece : the politics of International Relief, October 1944 - June 1947, PhD thesis, King's College London (University of London), United Kingdom 2007

===

Abstract

The thesis examines the operations of the United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) in Greece in the' immediate post-war era, 1944-47; By relying on UNRRA's rich and mostly unexplored archive, it constitutes the first attempt at examining a genuinely under-researched topic. The main argument is that the triangular nexus of a disintegrated national administration, a malfunctioning international organization and civil-war conditions (both latent and overt) contrived to aid being deliberately used by the state as political leverage, with the UNRRA mission partaking in the violation of its mandate and principles, The establishment, financial configuration and administrative structure of the Administration are considered in Chapter I. Chapter II assesses the impact of the Axis occupation on the Greek economy and society. The first 'two rounds' of external relief assistance, provided by the International Red Cross during the occupation, and the British-headed Military Liaison (ML) in its immediate aftermath, are also discussed. UNRRA's working relationship with the ML and its stance during the civil war in Athens in December 1944 are considered as a precedent for the 'third round' of relief. Chapter III offers an overall account of UNRRA's relief and rehabilitation activities. Chapter IV provides a locus for scrutinizing UNRRA's operations by focusing on the Cyclades islands. It examines the establishment and operation of the welfare system, the provision of food supplies, and the interplay between relief policies and the development of the local economy. Chapters V and VI contextualize the politics of international relief and rehabilitation in the light of the convoluted political, social and economic conditions in Greece of the mid-1940s, and the emerging Cold War.

===

Πρόσβαση στη διατριβή από εδώ

Robert Frazier, British and American policy with regard to Greece 1943-1947: […]πλήρης τίτλος:

Robert Frazier, British and American policy with regard to Greece 1943-1947: the transition from British to American patronage, PhD thesis, University of Nottingham, United Kingdom 1989

===
===

Abstract
British Foreign Office efforts during World War II to ensure the peaceful restoration of the King and his Government-in-Exile after Greece was liberated were frustrated by the King's refusal, with Churchill's support, to submit himself to a plebiscite. The United States refused to become involved (except for an unwarranted interference by Roosevelt) and generally disapproved of British policies. The return of the Government-in-Exile to Greece without a firm commitment by the King concerning his future resulted in a Communist-led revolt which was ended only by British military intervention and by Churchill finally forcing the King to accept a regency and the plebisicite.
In post-war Greece, Britain continued to use her influence and support in an effort to establish stability in the face of serious economic difficulties and a right-wing reaction to the Communists, which led to a new civil war. Britain's own financial difficulties made it impossible to solve the economic problems or to bring order to political chaos. In autumn 1946, the United States perceived in the Greek situation a strategic threat to its interests, but its capacity to assist Greece was severely limited by a hostile Congress and neo-isolationism.
In early 1947, Britain's financial situation and its doubts as to the strategic value of Greece resulted in a sudden decision to abandon all aid. The American administration was forced to resort to an idealogical crusade in order to obtain the funds necessary to prevent the fall of the Greek Government and a probable Communist-led victory in the new civil war. The proclamation of the American policy was the initial action of the Cold War, and a direct result of the policies which the British and Americans had been pursuing towards Greece since 1943.
===
Το πλήρες κείμενο της διατριβής εδώ